Заказать билет

Акции

 

            

Корпоративная информация

13 листопада 2020 року

Особлива інформація емітента зміна посадових осіб
Особлива інформація емітента зміна посадових осіб з електронним підписом

 

Особлива інформація емітента зміна посадових осіб XML
Особлива інформація емітента зміна посадових осіб з електронним підписом XML

 

 

28 квітня 2020 року

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік з електронним підписом

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік XML

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік XML з електронним підписом

 
 
 
 
 
16 квітня 2020 року
 

Особлива інформація емітента зміна посадових осіб з електроним підписом

 

16 квітня 2020 року
 
 

 

 

 

 

13 квітня 2020 року на 24.00 годину

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 8 квітня 2020 року.

Загальна кількість акцій станом на 24.00 год. 8 квітня 2020 року – 333817 шт., голосуючих акцій – 332517 шт., тип акцій –  прості іменні.

 

 

13 березня 2020 року

 

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 року об 11 годині 00 хвилин.

 Місце проведення Загальних зборів: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів розпочнеться 14 квітня 2020 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин за місцем проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 8 квітня 2020 року.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: http://mirgorodkurort.ua., розділ «Про нас» - «Корпоративна інформація».

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

4. Прийняття рішення за нісладками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік.

8. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.

10. Визначення способу виплати дивідендів за 2019 рік.

11. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2020 рік.

12. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2020 рік.

13. Про припинення повноважень членів Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

14. Визначення кількісного складу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

15. Про обрання членів Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними.

16. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

17. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

18. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

19. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2020 рік.

20. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік

 тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

113534,1

108881,9

Основні засоби

162327,2

153610,2

Довгострокові фінансові інвестиції

569,1

569,1

Запаси

10010,7

7773,4

Сумарна дебіторська заборгованість

5121,4

4709,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

13546,5

22187,2

Нерозподілений прибуток

47810,4

45400,6

Власний капітал

94415,3

90947,0

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

10406,8

12438,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

14237,1

21406,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

333817

333817

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

42,6

64,1

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

834

861

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Гавловський Олександр Данилович або уповноважена ним особа.

Довідки за телефоном (05355) 5-24-21, 5-32-16.

 

2. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 13 березня 2020 року – 333817 шт., голосуючих акцій – 332517 шт., тип акцій – прості іменні.

 

3. Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а їх представникам – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

           Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18. У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» з 08:00 год. до 10:30 год.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради акціонерного товариства відповідно до ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;  неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2 або ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абз.2 та/або абз.3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

4. Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в складі 2 осіб, а саме:

Головою Лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «СКК «МИРГОРОД».

Членом Лічильної комісії – Семененка Романа Григоровича, провідного бухгалтера-ревізора ПрАТ «Миргородкурорт».

2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» після повного виконання покладених на неї обов’язків.

 

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПРАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Квашу Василя Івановича, Директора ТОВ «Курорт».

 

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- час для відповідей на запитання, звернення – до 3 хвилин;

- для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, Ревізійної комісії, Голові та Секретарю Загальних зборів, а також Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій;

- жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;

- усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних зборів, надаються виключно у письмовій формі Голові та Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера та його представника, який ініціює питання;

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що засвідчені в порядку та у спосіб, що визначені законодавством;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керуватися нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями Товариства.

 

4. Прийняття рішення за нісладками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік задовільною.

2. Раді директорів:

- забезпечити виконання бюджету доходів і витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2020 рік;

- посилити роботу по збільшенню обсягів продажу путівок та платних послуг відпочиваючим;

- посилити контроль за станом дебіторської заборгованості;

- активно протидіяти кризовим явищам в економіці, посилити контроль за використанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

 

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік задовільною.

3. Наглядовій раді:

- сприяти у своєчасному прийнятті рішень, що відносяться до її компетенції, з усіх питань поточної діяльності Товариства, ініціатором вирішення яких виступає Виконавчий орган - Рада директорів;

- забезпечити конструктивну та продуктивну співпрацю між усіма органами управління Товариства.

 

6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік задовільною.

 

7. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік.

2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік із загальною валютою балансу в розмірі 113 млн. 534,1 тис. грн. (сто тринадцять мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі сто гривень) та чистим прибутком 14237,1 тис. грн. (чотирнадцять мільйонів двісті тридцять сім тисяч сто гривень).

 

8. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2019 рік, що складає 14236937 гривень наступним чином:

1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає 711846 гривень 85 копійок;

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,01%, що складає 7120316 гривень 61 копійка;

1.3. Нерозподілений прибуток – 44,99 %, що складає 6404773 гривень 54 копійки.

 

9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 7120316 гривень 61 копійка наступним чином, виходячи з розрахунку 21 гривня 33 копійки на акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що володіє пакетом акцій в кількості 327 567 шт. – 6987004 гривні 11 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – 25596 гривень 00 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 1066 гривень 50 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 1066 гривень 50 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 105583 гривні 50 копійок.

 

10.Визначення способу виплати дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

 

11. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2020 рік.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

 

12. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2020 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

 

13. Про припинення повноважень членів Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

 1. Припинити повноваження Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ “МИРГОРОДКУРОРТ” попереднього складу у зв’язку із закінченням строку повноважень:
 • ГАВЛОВСЬКОГО Олександра Даниловича, Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
 • КВАШІ Василя Івановича, заступника Генерального директора з питань матеріально-технічного постачання, експлуатації і майнових відносин ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
 • БУТЕНКО Наталії Олександрівни, заступника Генерального директора з медичних питань ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
 • СТРИЖАК Людмили Володимирівни, головного бухгалтера ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
 • ТОРЯНИКА Юрія Миколайовича, директора філії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «БАГАТОГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»;
 • НОСЕНКО Валентини Олексіївни, начальника фінансового відділу Управління фінансів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;

 

14. Визначення кількісного складу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

 1. Встановити кількісний склад Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 7 (семи) фізичних осіб.
 2. Обрати членів Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 5 (п`ять) років до переобрання.

 

15. Про обрання членів Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

 1. Обрати Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новому складі, терміном на 5 (п`ять) років до переобрання:

1.1. Головою Ради директорів Товариства - ГАВЛОВСЬКОГО Олександра Даниловича, Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;

1.2. Членами Ради директорів Товариства:

- КВАШУ Василя Івановича, заступника Генерального директора з технічної та адміністративно-господарської частини ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;

- БУТЕНКО Наталію Олександрівну, медичного директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;

- СТРИЖАК Людмилу Володимирівну, головного бухгалтера ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;

- ТОРЯНИКА Юрія Миколайовича, директора філії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «БАГАТОГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»;

- НОСЕНКО Валентину Олексіївну, начальника фінансового відділу Управління фінансів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;

- СІРЯК Тетяну Вікторівну, начальника управління кадрів, організаційної і юридичної роботи ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;

 1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членами Ради директорів. (Додаються). Уповноважити на підписання контракту з Головою Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Наглядової ради Товариства.
 2. Уповноважити на підписання контрактів з членами Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського Олександра Даниловича, Генерального директора Товариства.
 3. Укласти контракти з членами Ради директорів Товариства на безоплатній основі.
 4. Доручити Гавловському О.Д., Генеральному директору Товариства, організувати роботу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» у відповідності з законодавством України, Статутом та іншими нормативними документами Товариства.
 5. Доручити Гавловському О.Д., Генеральному директору Товариства, вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв’язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства України.

 

16. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ “МИРГОРОДКУРОРТ” попереднього складу у зв’язку із закінченням строку повноважень:

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням;

- ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, яку представляє представник за дорученням.

2. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПРАТ “МИРГОРОДКУРОРТ” - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням.

 

17. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

 1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 2 (двох) юридичних осіб.

Обрати членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання.

 

18. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

 1. Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання:

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яку представляє представник за дорученням;

1.2. ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСНУ РАДУ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, яку представляє представник за дорученням.

 1. Обрати головою Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яку представляє представник за дорученням;
 2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії (додається).
 3. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Генерального директора Товариства - Гавловського О.Д.
 4. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.
 5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв’язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства України.

 

19. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

Проект рішення:

           1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2020 рік в сумі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

 

20. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

 

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення:

1. Надати Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» Гавловському О.Д. попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Товариства, а саме:

1.1. Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» укладати з контрагентами договори на закупівлю і постачання будівельних матеріалів, товарів побутового призначення, продуктів харчування, медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, надання послуг з прання білизни, виконання підрядних робіт та інші види господарських договорів, вартість яких за підсумками 2020 року перевищить 10000000,00 (десять мільйонів) гривень.

1.2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. укладати та підписувати договори на закупівлю і постачання вказаних товарів, робіт, послуг, сума яких одноразово не перевищує 300000,00 (триста тисяч) гривень, відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2020 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

          

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

Генеральний директор ПрАТ "Миргородкурорт" Гавловський О.Д.

 

 

Інформація про повідомлення про збори на веб-сайт з електронним підписом

Інформація про повідомлення про збори на веб-сайт з електронним підписом

 

 

 

27 грудня 2019 року

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента з електронним підписом

 

22 квітня 2019 року

 

 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік з електронним підписом

 

22 квітня 2019 року

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента з електронним підписом

 

 

19 квітня 2019 року

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 16 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій станом на 24.00 год. 16 квітня 2019 року – 333817 шт., голосуючих акцій – 332517 шт., тип акцій –  прості іменні.

 

 

21 березня 2019 року

                                                               

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин.

 Місце проведення Загальних зборів: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів розпочнеться 22 квітня 2019 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин за місцем проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 16 квітня 2019 року.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: http://mirgorodkurort.ua., розділ «Про нас» - «Корпоративна інформація».

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

4. Прийняття рішення за нісладками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.   

7. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за          2018 рік.

9. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.

11. Визначення способу виплати дивідендів за 2018 рік.

12. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

13. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

14. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

15. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

16. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

17. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

18.Про внесення змін і доповнень до Положення «Про філію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МИРГОРОД» та затвердження його в новій редакції.

19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів Товариством.

20. Про надання дозволу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на безоплатну передачу житлових приміщень гуртожитку, що перебуває на балансі Товариства, у власність громадян, які в них проживають.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік

                                                                                                              тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

108881,9

92040,3

Основні засоби

153610,2

137608,8

Довгострокові фінансові інвестиції

569,1

569,1

Запаси

7773,4

7065,2

Сумарна дебіторська заборгованість

4709,3

3403,7

Грошові кошти та їх еквіваленти

22187,2

17701,8

Нерозподілений прибуток

45400,6

28965,4

Власний капітал

90947,0

74072,1

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

12438,7

11479,1

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

21406,9

9037,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

333817

333817

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

64,1

27

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

861

863

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Гавловський Олександр Данилович або уповноважена ним особа.

Довідки за телефоном (05355) 5-24-21, 5-32-16.

 

2. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 21 березня 2019 року – 333817 шт., голосуючих акцій – 332517 шт., тип акцій –  прості іменні.

 

3. Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а їх представникам – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі  та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується  нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

           Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18. У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» з 08:00 год. до 10:30 год.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства  - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради акціонерного товариства відповідно до ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати  проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого  органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;  неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2 або ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абз.2 та/або абз.3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

4.  Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в складі 2 осіб, а саме:

Головою Лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «СКК «МИРГОРОД».  

Членом Лічильної комісії – Семененка Романа Григоровича, провідного бухгалтера-ревізора ПрАТ «Миргородкурорт».

2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» після повного виконання покладених на неї обов’язків.    

 

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПРАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Вернигору Леоніда Михайловича, Голову Полтавської обласної ради профспілок.

 

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- час для відповідей на запитання, звернення – до 3 хвилин;

- для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, Ревізійної комісії, Голові та Секретарю Загальних зборів, а також Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій;   

- жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;

- усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних зборів,  надаються виключно у письмовій формі Голові та Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера та його представника, який ініціює питання;

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що засвідчені в порядку та у спосіб, що визначені законодавством;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керуватися нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями Товариства. 

 

4. Прийняття рішення за нісладками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік задовільною.

2. Раді директорів:

- забезпечити виконання бюджету доходів і витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік;

- посилити роботу по збільшенню обсягів продажу путівок та платних послуг відпочиваючим;

- посилити контроль за станом дебіторської заборгованості;

- активно протидіяти кризовим явищам в економіці, посилити контроль за використанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»  - Гавловського О.Д.

 

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік задовільною.

3. Наглядовій раді:

- сприяти у своєчасному прийнятті рішень, що відносяться до її компетенції, з усіх питань поточної діяльності Товариства, ініціатором вирішення яких виступає Виконавчий орган - Рада директорів;

- забезпечити конструктивну та продуктивну співпрацю між усіма органами управління Товариства.                   

 

6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік задовільною.

 

7. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.

 

8. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік із загальною валютою балансу в розмірі 144 млн. 188 тис. грн. (сто сорок чотири мільйони сто вісімдесят вісім тисяч гривень) та чистим прибутком 21406, 9 тис. грн. (двадцять один мільйон чотириста шість тисяч дев`ятсот гривень).    

 

9. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік, що складає 21406881 гривень наступним чином:

1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає 1070344 гривень 05 копійок;

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,09%, що складає 10722202  гривні 04 копійок;

1.3. Нерозподілений прибуток – 44,91 %, що складає 9614334 гривень  91 копійки.

 

10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2018 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 10722202  гривні 04 копійок наступним чином, виходячи з розрахунку 32 гривні 12 копійки на акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що володіє пакетом акцій в кількості 327 567 шт. – 10 521 452 гривень 04 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – 38544 гривень 00 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 1606 гривень 00 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 1606 гривень 00 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 158994 гривні 00 копійок.

 

11. Визначення способу виплати дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

 

12. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

Проект рішення:

           1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік в сумі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

 

13. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

 

14. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

 

15. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ  «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2018 року №1/19, що пов’язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення іншим особам.

 

16. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 року №1/20, що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про  Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

 

17. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 року №1/21, що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про  Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

 

18. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про філію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МИРГОРОД» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: 

1. Внести зміни і доповнення до Положення Про філію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МИРГОРОД», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 12 березня 2012 року № 1/17, що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Затвердити Положення Про філію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МИРГОРОД» в новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення Про філію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МИРГОРОД»в новій редакції.

 

19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 

1. Надати Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» Гавловському О.Д. попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Товариства, а саме:

1.1. Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» укладати з контрагентами договори на закупівлю і постачання будівельних матеріалів, товарів побутового призначення, продуктів харчування, медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, надання послуг з прання білизни, виконання підрядних робіт та інші види господарських договорів, вартість яких за підсумками 2019 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень.

1.2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» -  Гавловського О.Д. укладати та підписувати договори на закупівлю і постачання вказаних товарів, робіт, послуг, сума яких одноразово не перевищує 300000,00 (триста тисяч) гривень, відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2019 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

 

           20. Про надання дозволу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на безоплатну передачу житлових приміщень гуртожитку, що перебуває на балансі Товариства, у власність громадян, які в них проживають.  

Проект рішення: 

           1. Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити безоплатну передачу житлових приміщень гуртожитку, що належить Товариству на праві приватної власності і розташований за адресою: м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 42-А, мешканцям, відповідно до наданих, у встановленому порядку, для проживання кімнат.

2. Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити безоплатну передачу приміщення гуртожитку, обладнання та інженерних мереж, що забезпечують функціонування та відносяться до гуртожитку, створеному Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 42-А.

3. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» -  Гавловського О.Д. підписувати всі документи, що пов`язані з безоплатною передачею житлових приміщень гуртожитку, мешканцям, відповідно до наданих, у встановленому порядку, для проживання кімнат, з правом передачі повноважень, щодо виконання цього рішення іншій особі, шляхом видачі відповідної довіреності.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

          

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор
ПрАТ «Миргородкурорт»                                                     О.Д. Гавловський    

 

 

 

02 липня 2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

02 липня 2018 року

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Ради директорiв, Генеральний директор

 

 

 

Гавловський Олександр Данилович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

26.06.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, буд.112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

05355-5-24-21 05355-5-52-69

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.06.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 123 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

02.07.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mirgorodkurort.ua

в мережі Інтернет

02.07.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.06.2018

призначено

Головний бухгалтер

Стрижак Людмила Володимирiвна

д/в 0
д/в

0

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 26 червня 2018 року на засiданнi позачергової наглядової ради (протокол № 12, вiд 26.06.2018 року) було прийнято рiшення: в зв’язку з отриманням та розглядом заяви призначити: Головний бухгалтер – Стрижак Людмила Володимирiвна, не володiє акцiями емiтента, iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв – головний бухгалтер фiлiї Товариства «СКК «Миргород», посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, призначена на невизначений термiн, особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

26.06.2018

обрано

Член ради директорiв

Стрижак Людмила Володимирiвна

д/в 0
д/в

0

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 26 червня 2018 року на засiданнi позачергової наглядової ради (протокол № 12, вiд 26.06.2018 року) було прийнято рiшення: в зв'язку з призначенням на посаду головного бухгалтера обрати: Член Ради директорiв – Стрижак Людмила Володимирiвна, не володiє акцiями емiтента, iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв – головний бухгалтер фiлiї Товариства «СКК «Миргород», посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, обрана строком на термiн повноважень основного складу виконавчого органу; особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

 

 

13 червня 2018 року

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Ради директорiв, Генеральний директор

 

 

 

Гавловський Олександр Данилович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

11.06.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул.Гоголя, буд.112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

05355-5-24-21 05355-5-52-69

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.06.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 111 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

13.06.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mirgorodkurort.ua

в мережі Інтернет

13.06.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.06.2018

звільнено

Головний бухгалтер

Величко Микола Iллiч

КН № 416657
11.06.1997 Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi

0

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 11 червня 2018 року на засiданнi позачергової наглядової ради (протокол № 11, вiд 11.06.2018 року) було прийнято рiшення в зв’язку з припиненням дiї контракту звiльнити: Головний бухгалтер – Величко Микола Iллiч, не володiє акцiями емiтента, перебував на посадi з 12.04.2007р., посада головного бухгалтера залишається вакантною. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

11.06.2018

припинено повноваження

Член Ради директорiв

Величко Микола Iллiч

КН 416657
11.06.1997 Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi

0

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 11 червня 2018 року на засiданнi позачергової наглядової ради (протокол № 11, вiд 11.06.2018 року) було прийнято рiшення в зв'язку з звiльненням з роботи припинити повноваження: Член Ради директорiв - Величко Микола Iллiч, не володiє акцiями емiтента, перебував на посадi з 21.04.2015р., посада члена Ради директорiв залишається вакантною. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

 

 

 

27 квітня 2018 року

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

 

 

26 квітня 2018 року

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2017 РІК

 

 

19 квітня 2018 року

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

19 квітня 2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

13 квітня 2018 року

       

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 11 квітня 2018 року.

Загальна кількість акцій станом на 24.00 год. 11 квітня 2018 року – 333817 шт., голосуючих акцій – 332517 шт., тип акцій –  прості іменні.

 

 

15 березня 2018 року

                                                               

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин.

 Місце проведення Загальних зборів: 37600, Україна, Полтавська область,       м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів розпочнеться 17 квітня 2018 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин за місцем проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 11 квітня 2018 року.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: http://mirgorodkurort.ua.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщена в офіційному виданні НКЦПФР – «Відомості НКЦПФР» № 50 (2803) від 14 березня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

5. Прийняття рішення за нісладками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.

10. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.

11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.

12. Припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

13. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

14. Обрання голови та члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.

16. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.

17. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.

18.Визначення способу виплати дивідендів за 2017 рік.

19. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ  «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

20. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

21. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

22. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів Товариством.

24. Про надання дозволу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на безоплатну передачу гуртожитку, який є власністю Товариства, до комунальної власності територіальної громади міста Миргород Полтавської області.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік

                                                                                                              тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

92040,3

83141,9

Основні засоби

137608,8

130385,4

Довгострокові фінансові інвестиції

569,1

569,1

Запаси

7065,2

5349,6

Сумарна дебіторська заборгованість

3403,7

4420,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

17701,8

12105,4

Нерозподілений прибуток

28965,4

24561,6

Власний капітал

74072,1

69174,8

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

11479,1

7866,9

Чистий прибуток (збиток)

9037,8

8423,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

333 817

333 817

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

27,08

25,24

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

863

897

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Гавловський Олександр Данилович або уповноважена ним особа.

Довідки за телефоном (05355) 5-24-21, 5-32-16.

 

2. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 12 березня           2018 року – 333817 шт., голосуючих акцій – 333817 шт., тип акцій –  прості іменні.

 

3. Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а їх представникам – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі  та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується  нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

           Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород,              вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18. У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» з 08:00 год. до 10:30 год.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства  - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради акціонерного товариства відповідно до ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати  проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого  органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;  неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2 або ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абз.2 та/або абз.3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

4.  Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в складі 2 осіб, а саме:

Головою Лічильної комісії – Кондру Володимира Михайловича, провідного юрисконсульта ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «СКК «МИРГОРОД».  

Членом Лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «СКК «МИРГОРОД».  

2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» після повного виконання покладених на неї обов’язків.    

 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», які відбудуться 17 квітня 2018 року:

Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Товариства.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови Лічильної комісії та печаткою ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПРАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Вернигору Леоніда Михайловича, Голову Полтавської обласної ради профспілок.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- час для відповідей на запитання, звернення – до 3 хвилин;

- для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, Ревізійної комісії, Голові та Секретарю Загальних зборів, а також Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій;   

- жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;

- усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних зборів,  надаються виключно у письмовій формі Голові та Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера та його представника, який ініціює питання;

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що засвідчені в порядку та у спосіб, що визначені законодавством;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керуватися нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями Товариства. 

5. Прийняття рішення за нісладками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік задовільною.

2. Раді директорів:

- забезпечити виконання бюджету доходів і витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік;

- посилити роботу по збільшенню обсягів продажу путівок та платних послуг відпочиваючим;

- посилити контроль за станом дебіторської заборгованості;

- активно протидіяти кризовим явищам в економіці, посилити контроль за використанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»  - Гавловського О.Д.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік задовільною.

3. Наглядовій раді:

- сприяти у своєчасному прийнятті рішень, що відносяться до її компетенції, з усіх питань поточної діяльності Товариства, ініціатором вирішення яких виступає Виконавчий орган - Рада директорів;

- забезпечити конструктивну та продуктивну співпрацю між усіма органами управління Товариства.                   

7. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік задовільною.

8. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.

9. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.

2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік із загальною валютою балансу в розмірі 138 млн. 418 тис. грн. (сто тридцять вісім мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч гривень) та чистим прибутком 9037, 8 тис. грн. (дев’ять мільйонів тридцять сім тисяч вісімсот гривень).    

10. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік, що складає 9037778 гривень наступним чином:

1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає 451888 гривень 90 копійок;

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,011%, що складає 4519882 гривні 18 копійок;

1.3. Нерозподілений прибуток – 44,989 %, що складає 4066006 гривень 92 копійки.

11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 4519882 гривні 18 копійок наступним чином, виходячи з розрахунку 13 гривень 54 копійки на 1 акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що володіє пакетом акцій в кількості 327 567 шт. – 4435257 гривень 18 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – 16248 гривень 00 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 677 гривень 00 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 677 гривень 00 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 67023 гривні 00 копійок.

12. Припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» попереднього складу, у зв’язку із закінченням строку повноважень:

- Голови Наглядової ради - Суботи Миколи Васильовича, Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

- Члена Наглядової ради - Вернигори Леоніда Михайловича, Голови ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК.

13. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» в кількості 2 осіб.

2. Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання шляхом кумулятивного голосування.

14. Обрання голови та члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядовою ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.

           3. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік в сумі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

16. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

17. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

18.Визначення способу виплати дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

19. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ  «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 21 квітня 2015 року №1/22, що пов’язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення іншим особам.

20. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2011 року №1/9, що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про  Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

21. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2011 року №1/9, що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про  Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

22. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: 

1. Внести зміни і доповнення до Положення Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 16 листопада 2007 року № 4/3.  

1. Затвердити Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 

1. Надати Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» Гавловському О.Д. попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Товариства, а саме:

1.1. Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» укладати з контрагентами договори на закупівлю і постачання будівельних матеріалів, товарів побутового призначення, продуктів харчування, медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, надання послуг з прання білизни, виконання підрядних робіт та інші види господарських договорів, вартість яких за підсумками 2018 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень.

1.2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» -  Гавловського О.Д. укладати та підписувати договори на закупівлю і постачання вказаних товарів, робіт, послуг, сума яких одноразово не перевищує 300000,00 (триста тисяч) гривень, відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2018 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

24. Про надання дозволу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на безоплатну передачу гуртожитку, який є власністю Товариства, до комунальної власності територіальної громади міста Миргород Полтавської області.  

Проект рішення: 

           1. Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити безоплатну передачу двоповерхової будівлі гуртожитку, 1980 року побудови, площею 221 кв.м., що знаходиться за адресою: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 42-А до комунальної власності територіальної громади міста Миргород Полтавської області.  

           2. Передачу гуртожитку до комунальної власності провести у відповідності до вимог діючого законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Товариства.

           3. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» -  Гавловського О.Д. здійснити всі необхідні дії по передачі гуртожитку до комунальної власності, в тому числі підписувати будь-які документи, що з цим пов’язані, з правом передоручення іншим особам. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. 

          

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

Генеральний директор

ПрАТ «Миргородкурорт»                                                     О.Д. Гавловський    

 

 

 

02 січня 2018 року

Д О Г О В І Р

про порядок підписання правочинів від 02.01.2018 року

(відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України)

 

             Цей документ, встановлений Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України, встановлює загальні умови підписання договорів про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи та інших, пов’язаних з ними документів, що укладатимуться між ПрАТ «Миргородкурорт» та невизначеним колом Замовників послуг – застрахованих осіб і Органами Фонду соціального страхування України (надалі – Договір).   

 

1. Терміни

             1.1. Договір про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи: договір, що укладається між Замовником – застрахованою особою, з однієї сторони, Органом Фонду, з другої сторони та Виконавцем – ПрАТ «Миргородкурорт», з третьої сторони.

             1.2. Інші документи: документи, обов’язковість яких встановлена законодавством, та підписання яких передує чи пов’язане з укладенням договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи і містить згоду Замовника та Органу Фонду з умовами Договору.

             1.3. Замовник: застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до  законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному  страхуванню і сплачує, та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок, та яка має право на отримання соціальних послуг з лікування, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм.

             1.4. Орган Фонду: регіональні структурні підрозділи Фонду соціального страхування України.

             1.5. Виконавець: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт».

             1.6. Сторони: Замовник, Орган Фонду, Виконавець.

 

2. Предмет договору

2.1. Сторони на підставі ст.ст.6, 207, 627, 634 Цивільного кодексу України домовились, що підписання зі сторони Виконавця уповноваженою особою договорів про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи та інших документів відбувається з використанням факсимільного відтворення печатки Виконавця та аналогу власноручного підпису Генерального директора за допомогою засобів механічного копіювання.

2.2. Сторони погоджують відповідний зразок власноручного підпису Генерального директора Виконавця та зразок аналогу власноручного підпису Генерального директора,  відтвореного за  допомогою засобів механічного копіювання (факсиміле), а також зразок печатки ПрАТ «Миргородкурорт».

2.3. Приєднання Замовника та Органу Фонду до цього Договору відбувається шляхом підписання договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи та/або інших документів.

2.4. Сторони домовились, що будь-який договір про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи та/або інший документ, укладений/підписаний в спосіб, визначений цим Договором, вважається укладеним з додержанням письмової форми в розумінні ст.207 Цивільного кодексу України. Такий порядок підписання договорів про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи та інших документів повністю зрозумілий Сторонам та вони з ним повністю погоджуються.

2.5. Замовник та Орган Фонду гарантують, що приєднання до Договору не позбавляє їх прав, якими вони володіли до приєднання до цього Договору, а Договір не містить положень, що обтяжують їх права.

 

3. Строк дії Договору

3.1. Цей Договір вважається укладеним з дати підписання Замовником та Органом Фонду договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи та/або інших документів і діє до моменту повного виконання Замовником та Органом Фонду своїх зобов’язань за договором про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи.

 

4. Заключні положення

4.1. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені Виконавцем шляхом укладання додаткової угоди чи викладення Договору в новій редакції та набувають чинності з моменту оприлюднення таких змін, шляхом розміщення в мережі Інтернет за адресою http://www.mirgorodkurort.ua.

4.2. Сторони визнають, що документи, підписанні з використанням факсимільного відтворення печатки Виконавця та аналогу власноручного підпису Генерального директора,  мають таку ж юридичну силу що й документи, підписі  Генеральним директором власноручно.

4.3. Цей Договір складений в одному примірнику, оригінал якого зберігається у Виконавця,  і розміщений для вільного доступу в мережі Інтернет за адресою http://www.mirgorodkurort.ua.

 

ПрАТ «Миргородкурорт»

37600, Полтавська обл., м. Миргород,

вул. Гоголя, буд. 112

ЄДРПОУ 02649437

 

Генеральний директор       О.Д. Гавловський

 

 

 

1 грудня 2017 року

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Ради директорiв, Генеральний директор

 

 

 

Гавловський Олександр Данилович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

01.12.2017

(дата)

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, буд.112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

05355-5-24-21 05355-5-52-69

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net

 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.12.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mirgorodkurort.ua

в мережі Інтернет

01.12.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

01.12.2017

10000

83142

12.03

 

Зміст інформації:

Емiтент повiдомляє, що 01.12.2017р. рiшенням загальних зборах акцiонерiв ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (протокол № 2) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду Товариству укладати з контрагентами договори на закупiвлю та постачання будiвельних матерiалiв, товарiв побутового призначення, продуктiв харчування, медичного обладнання, лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та послуг з прання бiлизни граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 83 142 000 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає- 12,03%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 333 817 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 333 767шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 333 767 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

 

30 жовтня 2017 року

                                                                         

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ»

 

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01 грудня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі 2 чоловік, а саме:

           Головою лічильної комісії – Кондру Володимира Михайловича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».  

Членом лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».

 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”, які відбудуться 01 грудня 2017 року:

                     - Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Товариства.

                     - Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів засвідчується підписом голови Лічильної комісії та печаткою ПрАТ “Миргородкурорт”.

                     - У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» -  Вернигору Леоніда Михайловича, Голову Полтавської обласної ради профспілок.

3. Доручити Голові Загальних зборів визначити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Миргородкурорт».

 1. Звіт Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 9 (дев`ять) місяців 2017 року.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства - Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 9 (дев`ять) місяців 2017 року.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловського О.Д.

 1. Про надання згоди на укладання договорів та вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

           1. Надати дозвіл ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на вчинення значних правочинів, а саме:

1.1. Дозволити ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» укладати з контрагентами договори на закупівлю та постачання будівельних матеріалів, товарів побутового призначення, продуктів харчування, медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення та послуг з прання білизни, вартість яких за підсумками 2017 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень.

1.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. укладати та підписувати договори на закупівлю і постачання вказаних товарів, сума яких одноразово не перевищує 300000,00 (триста тисяч) гривень відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2017 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловського О.Д.

 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства є 24.00 година 27 листопада 2017 року.

           Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 01 грудня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

           Акціонери можуть надавати пропозиції щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 10 листопада 2017 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область,   м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

           Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з проектом порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18): з 08:00 до 16:00 у робочі дні і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Гавловський Олександр Данилович, Генеральний директор ПрАТ “Миргородкурорт”.

           Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// mirgorodkurort.ua/.

           Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщена в офіційному виданні НКЦПФР – «Відомості НКЦПФР» № 205 (2710) від 30 жовтня 2017 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

Генеральний директор ПрАТ  «Миргородкурорт»     О.Д. Гавловський  

 

 

28 квітня 2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

/sites/default/files/ftp/Richna%20informacia%20emitenta%20za%202016%20rik.pdf

 

25 квітня 2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гавловський О.Д.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

(05355)53216 53265

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorod@poltava.ukrtel.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 78 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mirgorodkurort.com

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

 02583780

98.1277

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення в зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, код за ЄДРПОУ 02583780, яку представляв представник за дорученням, володiє 98,1277% у статутному капiталi емiтента, посадова особа перебувала на посадi з 22.05.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК

02607976

0.015

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення в зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК, код за ЄДРПОУ 02607976, яку представляв представник за дорученням, володiє 0,015% у статутному капiталi емiтента, посадова особа перебувала на посадi з 22.05.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

02583780

98.1277

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) обрано термiном на три роки Головою Ревiзiйної комiсiї- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, код за ЄДРПОУ 02583780, яку представляє представник за дорученням, володiє 98,1277% у статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК

02607976

0.015

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) обрано термiном на три роки Членом Ревiзiйної комiсiї- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК, код за ЄДРПОУ 02607976, яку представляє представник за дорученням, володiє 0,015% у статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25 квітня 2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гавловський О.Д.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

(05355)53216 53265

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorod@poltava.ukrtel.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 78 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mirgorodkurort.com

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

1

21.04.2017

4212770.54

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв, а також:
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв- 15 травня 2017 року;
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн)- 4 212 770 гривень 54 копiйки;
строк виплати дивiдендiв- з 01 липня 2017 року по 29 вересня 2017 року;
спосiб виплати дивiдендiв- безпосередньо акцiонерам на їх розрахунковi рахунки;
порядок виплати дивiдендiв- виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

 

 

17 березня 2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на офіційному веб-сайті емітента)

 

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня  2017 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі 2 чоловік, а саме:

           Головою лічильної комісії – Кондру Володимира Михайловича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».  

Членом лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».

 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”, які відбудуться 21 квітня 2017 року:

                     - Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Товариства.

                     - Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів засвідчується підписом голови Лічильної комісії та печаткою ПрАТ “Миргородкурорт”.

                     - У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» -  Вернигору Леоніда Михайловича, Голову Полтавської обласної ради профспілок.

3. Доручити Голові Загальних зборів визначити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Миргородкурорт».

 1. Звіт Ради директорів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства - Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

2. Визнати задовільною роботу Ради директорів ПрАТ «Миргородкурорт»  за 2016 рік.

3. Раді директорів:

- забезпечити  виконання  бюджету  доходів  і  витрат  ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік.

- посилити роботу по збільшенню обсягів продажу путівок та платних послуг відпочиваючим.

- посилити контроль за станом дебіторської заборгованості.

- активно протидіяти кризовим явищам в економіці, посилити контроль за використанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловського О.Д.

 1. Звіт Наглядової ради ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти  до  відома  звіт  Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік  задовільною.

 1. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Миргородкурорт» за  2016 рік задовільною.

 1. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» за 2016 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.

 1. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

 1. Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік, що складає 8423010 гривень наступним чином:

           1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає 421150 гривень 50 копійок;

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,0015%, що складає 4212770  гривень 54 копійок;

1.3. Нерозподілений прибуток – 44,9985 %, що складає 3789088 гривні 96 копійки.

 1.  Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 4212770 гривень 54 копійки наступним чином, виходячи з розрахунку 12 грн. 62 коп. на 1 акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

- Приватне  акціонерне  товариство  лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», що володіє пакетом акцій в кількості   327 567 шт. – 4133895 грн. 54 коп.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Курорт», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – 15144 грн. 00 коп.

- Полтавська обласна рада профспілок, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 631 грн. 00 коп.

- Полтавська обласна професійна спілка працівників недержавних підприємств «Співдружність», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 631 грн. 00 коп.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Земля К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 62469 грн. 00 коп.

 1.  Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Проект рішення:

1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2017 року.

2. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Миргородкурорт» провести в строк з 01 липня 2017 року по 29 вересня 2017 року.

3. Дивіденди виплатити в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: ПрАТ «Миргородкурорт» перерахувати грошові кошти безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» – Гавловського О.Д.

 1.  Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт”.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів “Миргородкурорт” попереднього складу у зв’язку із закінченням строку повноважень:

- Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням;

- Полтавської обласної ради професійних спілок, яку представляє представник за дорученням.

2. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” - Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням.

 1.  Про обрання голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт”, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

Кумулятивне голосування.

 1.  Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» – Гавловського О.Д.

 1.  Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Миргородкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора Товариства - Гавловського О.Д.

 1.  Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік в сумі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» – Гавловського О.Д.

 1. Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», що пов’язані з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Миргородкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут Приватного  акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору Товариства – Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у встановленому законодавством порядку.

 1. Про внесення змін й доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

 1. Про внесення змін й доповнень до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 14 квітня 2017 року.

           Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 21 квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

           Акціонери можуть надавати пропозиції щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 01 квітня 2017 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область,   м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

           Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з проектом порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ): з 08:00 до 16:00 у робочі дні і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Гавловський Олександр Данилович, Генеральний директор ПРАТ “Миргородкурорт”.

           Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// mirgorodkurort.ua/.

           Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік

                                                                                                                                           тис. грн.

айменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

83141,9

75928,7

Основні засоби

130385,4

126708,5

Довгострокові фінансові інвестиції

569,1

569,1

Запаси

5349,6

4973,8

Сумарна дебіторська заборгованість

4420,1

3862,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

12105,4

6216,3

Нерозподілений прибуток

24561,6

19389,4

Власний капітал

69174,8

63704,9

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

7866,9

7672,7

Чистий прибуток (збиток)

8423,0

6004,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

897

854

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор ПрАТ «Миргородкурорт»                                                     О.Д. Гавловський  

 

 

 

26 травня 2016 року

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРОВАЙДЕРА ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗА 2015 РІК

/sites/default/files/ftp/Info%20Provaydera%20Program%20poslugy%20za%202015%20rik.pdf

 

27 квітня 2016 року

 

Річна інформація емітента цінних паперів
Приватн
ого акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

за 2015 рік

/sites/default/files/ftp/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D1%80%D1%96%D0%BA.rtf

 

25 березня 2016 року

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

та на офіційному веб-сайті емітента)

 

          Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня  2016 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт Ради директорів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2015 рік.
 4. Звіт Наглядової ради ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2015 рік.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2015 рік.
 8. Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2015 рік.
 9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.
 10.  Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
 11.  Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2016 рік.
 12.  Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Миргородкурорт” на 2016 рік.
 13.  Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт” на 2016 рік.
 14. Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО - ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» 24 березня 2016 року № 53.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 20 квітня 2016 року.

          Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 26 квітня 2016 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород,                      вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

          Акціонери можуть надавати пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 06 квітня               2016 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

          Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з порядком денним річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ) не пізніше 26 квітня 2016 року: з 08:00 до 16:00 у робочі дні. Відповідальна особа – Гавловський Олександр Данилович.

          Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Миргородкурорт» за 2015 рік

                                                                                                      тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

75928,7

77679,4

Основні засоби

126708,5

122580,0

Довгострокові фінансові інвестиції

569,1

1448,2

Запаси

4973,8

3963,0

Сумарна дебіторська заборгованість

3862,4

10458,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

6216,3

1136,0

Нерозподілений прибуток

19389,4

17389,2

Власний капітал

63704,9

61351,4

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

7672,7

9077,2

Чистий прибуток (збиток)

6004,6

6937,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

854

890

 

 

Корпоративная информация

 

18 апреля 2014 года

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 

         Частное акционерное общество лечебно оздоровительных учреждений «Миргородкурорт» (код ЕДРПОУ 02649437, местонахождение: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоятся 22 мая 2014 года в 11 часов 00 минут по месту расположения Общества, по адресу: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, помещение читального зала Дворца культуры, со следующей повесткой дня:

 

 1. Избрание счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ЧАО “Миргородкурорт”.
 2. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ЧАО “Миргородкурорт”. Порядок проведения годового Общего собрания акционеров.
 3. Об утверждении аудиторского заключения относительно подтверждения годовой финансовой отчетности ЧАО “Миргородкурорт” за 2013 год.
 4. Об утверждении отчета и заключения Ревизионной комиссии  ЧАО “Миргородкурорт” за 2013 год.
 5. Отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО “Миргородкурорт” за 2013 год.
 6. Утверждение годового отчета и баланса ЧАО «Миргородкурорт» за 2013 год.
 7. О распределении прибыли ЧАО “Миргородкурорт” за 2013 год.
 8. Утверждение размера годовых дивидендов за 2013 год.
 9. Определение даты составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов.
 10.  Об утверждении сметы расходов Наблюдательного совета  ЧАО “Миргородкурорт” на 2014 год.
 11. Определение основных направлений деятельности ЧАО “Миргородкурорт” на 2014 год.
 12. О прекращении полномочий председателя и члена Ревизионной комиссии ЧАО “Миргородкурорт”.
 13. Об избрании председателя и члена Ревизионной комиссии ЧАО “Миргородкурорт”, утверждении условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с ними.
 14. Утверждение бюджета доходов и расходов ЧАО “Миргородкурорт” на 2014 год.
 15. О списании с баланса ЧАО «Миргородкурорт» финансовых инвестиций.
 16. О прекращении деятельности хозяйственного общества, созданного при участии ЧАО «Миргородкурорт».
 17. О предоставлении разрешения на заключение договоров и совершение Обществом значительных правовых действий.
 18. О предоставлении разрешения на продажу частицы, которая принадлежит  ЧАО «Миргородкурорт», в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Миркурортпроект».
 19. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждении Устава ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новой редакции.

    

Датой составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является 16 мая 2014 года.

         Начало регистрации акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров 22 мая 2014 года в 10 часов 30 минут, окончание в 10 часов 55 минут по адресу: Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, помещение читального зала Дворца культуры.

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, который удостоверяет личность, а их представителям – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с нормами действующего законодательства Украины.

         Акционеры могут предоставлять предложения относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Совету директоров Общества до 01 мая 2014 года в письменном виде по адресу: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112.

         Акционеры могут ознакомиться с документами, проектами решений, связанными с повесткой дня годового Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества (Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, административный корпус, каб. 18 ) за 10 дней до созыва годового Общего собрания акционеров: с 08:00 до 16:00 в рабочие дни. Ответственное лицо – Гавловский Александр Даниилович.

         Справки по телефону 5-32-16.

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

ЧАО «Миргородкурорт» за 2013 год

    тыс. грн.

Наименование показателя

период

отчетный

предыдущий

Всего активов

72562,7

67930,5

Основные средства

117638,2

106771,6

Долгосрочные финансовые инвестиции

1448,2

1448,1

Запасы

4233,6

3862,5

Суммарная дебиторская задолженность

2195,0

2851,8

Денежные средства и их эквиваленты

3945,9

6060,3

Нераспределена прибыль

12857,1

10914,5

Собственный капитал

56648,8

54483,3

Уставный капитал

33381,7

33381,7

Долгосрочные обязательства

-

-

Текущие обязательства

9523,2

6768,7

Чистая прибыль (убыток)

4369,2

4467,6

Среднегодовое количество акций (шт.)

-

-

Количество собственный акций, выкупленных в течение периода (шт.)

-

-

Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода

-

-

Численность работников на конец периода (лиц)

919

1026

 

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовано в официальном издании «Бюллетень. Ценные бумаги Украины» 17 апреля 2014 года № 72.

Лицо, отмеченное ниже, подтверждает достоверность указанной информации и признает, что он несет ответственность по закону.

 

Генеральный директор ЧАО «Миргородкурорт» А.Д. Гавловский

 

 

 

24 апреля 2013 года

 

Частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений "Миргородкурорт" 

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2012 год

 

 

20 апреля 2012 года

Частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений "Миргородкурорт"

 

 

 13 марта 2012 года   

 

Частное акционерное общество   
  лечебно-оздоровительных заведений «Миргородкурорт»  
  Уведомление о возникновении особой информации об эмитенте 
 

 

   1. Общие сведения: 
1.1. Полное наименование эмитента: Частное акционерное общество лечебно оздоровительных учреждений «Миргородкурорт». 
1.2. Организационно-правовая форма эмитента: Частное акционерное общество. 
1.3. Идентификационный код по ЕДРПОУ эмитента: 02649437. 
1.4. Местонахождение эмитента: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112. 
1.5. Междугородный код, телефон и факс эмитента: т. (0-5355) 5-32-16, ф. (0-5355) 5-32-65. 
1.6. Электронный почтовый адрес эмитента: skk@mirgorodkurort.ua 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, которая дополнительно используется эмитентом для раскрытия информации: www.mirgorodkurort.ua
1.8. Вид особой информации: Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента. 
   2. Текст сообщения: 
12 марта 2012 года в 11 час. 00 мин. состоялось очередное Общее собрание акционеров ЧАО «Миргородкурорт» (протокол № 1, от 12.03.2012 года) на которых были принятии решения: 
2.1. О прекращении полномочий председателя и члена Наблюдательного совета Общества. 
2.1.1. Прекратить полномочия Главы Наблюдательного совета Общества - ЗАО «Укрпрофздравница», которое представляет представитель по доверенности. 
2.1.2. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Общества - Полтавский областной совет профессиональных союзов, который представляет представитель по доверенности. 
2.2. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, способа избрания членов Наблюдательного совета и голосования. 
2.2.1. Установить количественный состав Наблюдательного совета Частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений “Миргородкурорт” в составе 2 (двух) лиц. 
2.2.2. Избрать членов Наблюдательного совета Частного акционерного общества лечебно оздоровительных учреждений “Миргородкурорт” сроком на 3 (три) года до переизбрания путем кумулятивного голосования. 
2.3. Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета, утверждении условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с ними, установлении размера их вознаграждения, избрании лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета. 
2.3.1. Избрать членами Наблюдательного совета Частного акционерного общества лечебно оздоровительных заведений “Миргородкурорт” двух физических лиц сроком на 3 (три) года до переизбрания путем кумулятивного голосования: 
- СУБОТУ Николая Васильевича, 20.08.1971 г.р., образование – высшее (Национальный университет внутренних дел Украины, закончил в 2003 году, специальность – правоведение, квалификация – юрист), Председатель Правления ЧАО «Укрпрофздравница». Акции Общества кандидату не принадлежат. Общий стаж работы – 21 год. Последние пять лет работал на должности Главы Правления ЧАО «Укрпрофздравница» и Председателя Правления ОАО “Сумской рафинадный завод”. Непогашенные (погашенные) судимости – отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью – отсутствуют. Должностное лицо не предоставило согласия на раскрытие паспортных данных. 
- Вернигору Леонида Михайловича, 20.10.1939 г.р., образование – высшее (Киевский институт народного хозяйства, закончил в 1967 году, специальность – планирование промышленности, квалификация, – экономист), Председатель Полтавского областного совета профессиональных союзов. Акции Общества кандидату не принадлежат. Общий стаж работы – 53 года. Последние пять лет работал на должности Главы Полтавского областного совета профессиональных союзов. Непогашенные (погашенные) судимости – отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью – отсутствуют. Должностное лицо не предоставило согласия на раскрытие паспортных данных. 
2.3.2. Избрать Главой Наблюдательного совета Частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений “Миргородкурорт” - Суботу Николая Васильевича. 
3. Подпись 
Ниже обозначенное лицо подтверждает достоверность информации, которая содержится в уведомлении, и признает, что несет ответственность согласно законодательству. 
Генеральный директор ЧАО «Миргородкурорт» - Гавловский Александр Данилович. 
13.03.2012 года.  

 

 

10 февраля 2012 года 
 

 

 «Частное акционерное общество   
  лечебно-оздоровительных заведений «Миргородкурорт»   
  (код ЕДРПОУ 02649437, местонахождение: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112) 

 

Сообщает о созыве очередных Общих собраний акционеров, которые состоятся 12 марта 2012 года в 11 час. 00 мин. по местонахождению Общества, по адресу: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, помещение читального зала Дворца культуры, с такой повесткой дня: 
1. Избрание счетной комиссии очередного Общего собрания акционеров ЧАО «Миргородкурорт». 
2. Избрание председателя и секретаря очередного Общего собрания акционеров ЧАО «Миргородкурорт». Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров. 
3. Об утверждении аудиторского заключения относительно подтверждения годовой финансовой отчетности ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год. 
4. Об утверждении отчета и заключения Ревизионной комиссии ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год. 
5. Отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год. 
6. Утверждение годового отчета и баланса ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год. 
7. О распределении прибыли ЧАО “Миргородкурорт” за 2011 год. 
8. Утверждение размера годовых дивидендов за 2011 год. 
9. Определение даты составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов 
10. Об утверждении сметы расходов Наблюдательного совета ЧАО “Миргородкурорт” на 2012 год. 
11. Определение основных направлений деятельности ЧАО “Миргородкурорт” на 2012 год. 
12. О прекращении полномочий председателя и члена Наблюдательного совета Общества. 
13. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, способа избрания членов Наблюдательного совета и голосования. 
14. Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета, утверждении условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с ними, установлении размера их вознаграждения, избрания лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета. 
15. О внесении изменений в Положение «О филиале Частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений «Миргородкурорт» - «Санаторно-курортный комплекс «Миргород» и Положение «О филиале Частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений «Миргородкурорт» - «Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства», и утверждении их в новых редакциях. 
Датой составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в очередном Общем собрании акционеров Общества, является 05 марта 2012 года. Начало регистрации акционеров для участия в очередном Общем собрании акционеров 12 марта 2012 года в 10 час. 30 мин., окончание - в 10 час. 55 мин. по адресу: Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, помещение читального зала Дворца культуры.. 

 

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а их представителям – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с нормами действующего законодательства Украины. Акционеры могут предоставлять предложения акционеров относительно повестки дня очередного Общего собрания акционеров Совету директоров Общества до 20 февраля 2012 года в письменном виде по адресу: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112. 
Акционеры могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня очередного Общего собрания акционеров Общества по местонахождению Общества (Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, административный корпус, каб. 18) с 08:00 до 16:00 в рабочие дни, а в день проведения очередного Общего собрания – также по месту их проведения. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества опубликована в официальном издании "Бюллетень. Ценные бумаги Украины" №22 (3322) от 07.02.12 г. 
Ответственное лицо – Гавловский Александр Данилович. 
Справки по телефоном 5-32-16. 

 

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности   
  ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год   
 

 

Наименование показателя

Период / тыс. грн.

отчетный

предыдущий

Всего активов 

59017,8

64193,3

Основные средства

94024,4

89010,1

Долгосрочные финансовые инвестиции 

1448,1

1444,6

Запасы  

3916,3

2740,0

Суммарная дебиторская задолженность 

1724,2

16616,7

Денежные средства и их эквиваленты

7200,6

1321,1

Нераспределенная прибыль 

8475,9

6556,6

Собственный капитал

51842,2

50014,4

Уставный капитал 

33381,7

33381,7

Долгосрочные обязательства 

-

-

Текущие обязательства 

2734,4

7340,3

Чистая прибыль (убыток)

4059,3

4278,7

Среднегодовое количество акций (шт.) 

-

-

Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт.)

-

-

Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода 

-

-

Численность работников на конец периода (лиц) 

1009

1140

 

Рус